Terug naar Buitenstamboom
* Algemene startpagina *
(  K l i k    o p    f o t o    v o o r    v e r g r o t i n g  )  
 
Geschiedenis   Familie  Buiten

Nee, op dit plaatje kun je niet klikken

Lucas

Lucas, zo heette de verste voorvader van de familie Buiten die tot dusver gevonden is. Als we terugrekenen, kan deze Lucas ± 1590 geboren zijn. Van hem weten we alleen zijn naam, dat hij in Noordbroek geboren is, en dat zijn zoon Evert heette.

Nee, op dit plaatje kun je niet klikken
Prins Maurits
Meer weten we van de tijd en omstandigheden waarin hij leefde. Het was de tijd van de 80-jarige oorlog (1568 - 1648). Die van de beroemde Tien Jaren, waarin Prins Maurits met de steun van de Friese stadhouderWillem Lodewijk de ene stad na de andere op de Spanjaarden terugveroverde.
Het moet ook echt tot Noordbroek doorgedrongen zijn dat Maurits in 1591 het toenmalige kapersnest Delfzijl veroverde (hij moet er met zijn leger langsgekomen zijn) en in 1594 zijn belegeringskunst voor de stad Groningen toonde door met de spade zelfs onder de gracht door te graven. Zodoende kwam Groningen gelukkig weer als zevende terug in de rij van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken
Willem Lodewijk

Evert, de zoon van Lucas, kan ±1620 geboren zijn.
Hij werd gedoopt in Noordbroek en huwde met ene Trijntje Carstiens.
Zij kregen vier kinderen:
 1. Carstien, gedoopt 9-11-1645. Ze is vroeg overleden.
 2. Martjen, gedoopt 2-1-1648
 3. Jan, gedoopt 15-7-1649, †1699
 4. Carstien, gedoopt 18-5-1651, †1694
Gildepenning van de kleermakers Nee, op dit plaatje kun je niet klikken

Evert en Trijntje kregen hun kinderen aan het eind van de 80-jarige orlog. Zij zullen dus de Vrede van Munster (1648) meegevierd hebben. Evert was waarschijnlijk kleermaker, want hij wordt snijder genoemd. Dan moet hij dus wel lid van het kleermakersgilde zijn geweest.

Jan Everts werd gedoopt op 15-7-1649 te Noordbroek.
Hij was dus een zoon van
Evert. Hij huwde op 10-2-1667 te Noordbroek met Albertjen Luitjens.
Kinderen:

 1. Anje Jans, Gedoopt 13-12-1668, †1703
 2. Anna Jans, Gedoopt 19-12-1669
 3. Evert Jans, Gedoopt 28-3-1675
 4. Jacob Jans, Gedoopt 16-6-1678, †1719
Jan en Albertjen sloten al een huwelijkscontract op 11-1-1667, waarschijnlijk vanwege erfeniskwesties.
Daarvan zijn twee stukken aanwezig in de Verzegelingen van Noordbroek
Daarin wordt Jan zowel 'Johan Evers' als 'Jan Eevers' genoemd.
Hij kon blijkbaar niet, of niet goed, schrijven, want onder een van de stukken staat:
Dit marck Nee, op dit plaatje kun je niet klikken heeft Johan Evers met eijgener handt getogen
Eenmaal staat er ook Mr. voor zijn naam, wat kan betekenen dat hij een erkend ambachtsman is.

De tijd van Jan Everts en Albertjen is de tijd van Vader Cats.

Nee, op dit plaatje kun je niet klikken Jacob Cats, naar een schilderij Mr.M.J.van Miereveld (Rijksmuseum). Aan de vier hoeken van de rijk gebeeldhouwde lijst staan afbeeldingen van Homerus, Virgilius, Ovidius en Horatius.
Het onderschrift luidt:

Als ick dit beelt aensie
En van mijn eerste Jaren,
So leer ick dat de Tijt
Verloopt gelijck de baren.
De jeucht is maar een blom,
de mensche nietich gras,
'k en was niet dat ick ben,
'k en ben niet wat ick was.
Dat ick was en is niet meer,
Dat ick ben is wonderbeer.
Dat ick naemaal weesen sal,
Lieve Godt, dat is het al.

 
 

( Terug naar stamboom )
 
 
Jacob Jans, gedoopt 16-6-1678 te Noordbroek. Zoon van Jan Everts.
Hij huwde op 6-5-1703 te Zuidbroek met Elje Claessens
In ± 1720 zijn beiden overleden en blijven de kinderen als wezen achter.

Opmerking In de huwelijksakten van de kinderen komen de namen van de ouders niet voor. Dat doet vermoeden dat ze wezen waren. En inderdaad werden in de Voogdij-afhandelingen stukken gevonden. waaruit bleek dat hun ouders Jacob Jans en Elje Claessen waren. Ze behoorden kerkelijk tot Zuidbroek. Zodoende werden er ook nog broers en zusters gevonden.
Kinderen:

 1. Albertjen Jacobs. Gedoopt 15-2-1704 te Zuidbroek.
  Vroeg overleden, 1707, 3 jaar oud
 2. Jan Jacobs. Gedoopt 29-11-1705 te Zuidbroek.
  Vroeg overleden,†1708, 3 jaar oud
 3. Claes Jacobs, °29-7-1708 te Zuidbroek.
  () 2-5-1734 te Noordbroek met Geeske Edzes.
  Kinderen:
  1. Jacob Claessens. Van hem is niets met zekerheid bekend.
  2. Elje Claessens. Gedoopt op 6-5-1742 te Noordbroek
  3. Edzo Claessens. Gedoopt op 19-11-1747 te Noordbroek.
   () 24-5-1770 Aaltjen Gerryts.
   Kinderen: (Deze leden van de Buitenfamilie krijgen allemaal de achternaam Kuiper !)
   1. Geeske (Geesien) Edzes Kuiper, °21-4-1771
   2. Anje Edzes Kuiper, °16-7-1772
   3. Gerryt Edzes Kuiper, °9-2-1774 () Jantje Jans Tmmer
   4. Anje Edzes Kuiper, °15-2-1777 () Geert Jans Buurke
   5. Jacob Edzes Kuiper,°24-3-1785 () Anna Hindriks Huizingh
    Debora Kuiper,°27-4-1857 te Blijham, een kleindochter van Jacob, trouwde 16-10-1875 met
    Evert Hekman, schipper. Zie aldaar.
    Anna Kuiper, haar zus trouwde met Harm Vegter, zn.v. Jacobus Jans Vegter (van de Vegterrolletjes), Zie aldaar.
 4. Albertjen Jacobs, °26-11-1710 te Zuidbroek.
  Vroeg overleden.
 5. Jan Jacobs, °11-12-1712 te Zuidbroek.
 6. Albertjen Jacobs, °25-1-1715 te Zuidbroek
 7. Evert Jacobs, °10-2-1718 te Zuidbroek.

De ouders van Elje Claessen woonden even buiten Zuidbroek aan de 'olde dijck'. Zij verkochten hun huis aan Jacob en Elje.
Hiervan bevindt zich in de Verzegelingen van Zuidbroek een stuk, gedateerd 31-3-1703, waarin staat dat Haicke Jans en Aefke Bartels aan hun ondertrouwde schoonzoon en dochter Jacob Jans en Elje Claessen verkopen
"haere behuisinge op de olde dijck, onder de clockenslagh van Zuidbroek staande op eigen grond, so als Vercoperen selve tot dusver hebben bewoont, neffens de campe waer het huis op staet, soo groot en klein, goed en quaet als tusschenseinden en swtten is liggende, en van Vercoperen is gebruikt,
hebbende Eggo Alberts kinderen ten Noorden, de olde dijck wegh ten Oosten,Hidric Geerts meierwijse te Zuiden, de Heer Secretaris Lant en Claes Jans meierwijse te Westen, ter naester swetten"
Verder nemen ze over het gebruik van 11 deimaten lands (1deimaat = ½ hectare).
Verder wordt nog verkocht een "moerswijn, zoals het bij het verkochte huis is".
Totale prijs 400 caroliegulden.

In het Doop- en Trouwboek van Zuidbroek no 1 komen Jacob Jans en Elje Claessen in 1705 voor beneden het opschrift: Nieuwe ledematen op Uiterburen (buren aan de buitenkant). De olde dijck lag namelijk ergens ten N.O. van Zuidbroek en ten Z.W. van Noordbroek.

Als Jacob Jans en Elje Claes ± 1720 beiden zijn overleden, zijn er van hun zeven jonge kinderen nog vier in leven, die als wezen achterblijven: Claes (12), de tweede Jan (8), de derde Albertjen (5) en de kleine Evert (2). Zij zijn waarschijnlijk in Noordbroek in een weeshuis opgegroeid.  
 


( Terug naar stamboom )
 
 
 
 
Jan Jacobs, °11-12-1712 te Zuidbroek. Zoon van Jacob Jans
() 25-10-1739 te Nieuwolda met Hanna Jans.
Kinderen:
 1. Jacob Jans, °12-10-1745 te Nieuwolda
 2. Ellegijn Jans, °21-9-1756 te Nieuwolda
 3. Jan Jans (Buiten) °8-4-1759 te Nieuwolda

In het Doop- en Trouwboek van Nieuwolda staat op pagina 159:
Den 11 Maart 1746 proefpredicatie gedaan, en op belijdenisse des geloofs tot ledematen de gemeinde toegedaan Jan Jacobs en desselfs huisvrouw Hanna Jans.

Jan en Hanna waren toen al ruim zes jaar getrouwd en hadden al hun eerste kind !  
 

Hoe Jan Jacobs (Buiten) uit Zuidbroek een kuiperij in Nieuwolda kreeg.

De vrouw van Jan Jacobs, Hanna Jans, kwam uit Nieuwolda. Daar was een kuiperij te koop.
In de Verzegelingen van Nieuwolda komen we de volgende koopacte tegen, gedateerd 4-5-1739, waarin

koopacte "de Egtelieden Simon Tiddes en Dievertjen Jacobs" aan Jan Jacobs verkopen "hare behuizinge en schuire met tuine, bomen en plantagie, alles eert en nagelvast, staande en gelegen in Niewolda op eigen grond" voor 950 caroliegulden, te betalen in 3 termijnen:
ƒ 400,- direct
ƒ 350,- in Mei 1740, ƒ 200,- in Mei 1741, ƒ150,- voor het "Cuipersgereedschap" en enig ander land zal in Mei 1741 worden betaald.

Precies 11 jaar later zijn er kennelijk problemen, want in dezelfde Verzegelingen van Nieuwolda kunnen we lezen dat op 11 mei 1750

Jan Jacobs van iemand ƒ 200,- leent tegen 5%

Dat hem dat niet in de koude kleren in gaan zitten, kan opgemaakt worden uit de beverige handtekening (heel anders dan onder de koopacte). Bovendien heeft hij achter zijn naam nog een opnieuw Jacobs geschreven en dit weer doorgehaald.
Hij wordt soms ook Jan Jacobs Kuiper genoemd.
Over kleren gesproken.
De tijd waarin Jan Jacobs en de zijnen leefden, was de 18e eeuw met zijn Franse mode: hoepelrokken, pruiken en vreemde klederdrachten.
Zou die Franse mode ook tot Nieuwolda zjn doorgedrongen ?

De kuiperij is overigens lang in de familie gebleven. Zie hier voor bij Vier geslachten Kuiper

Nee, op dit plaatje kun je niet klikken

 
 

( Terug naar stamboom )
 
 
Jan Jans Buiten, °8-4-1759 te Nieuwolda, kuiper van beroep. Zoon van Jan Jacobs (Buiten), †10-7-1812
() 1-6-1786 te Nieuwolda met Anna Oltmans
Kinderen:
 1. Jan Jacobs Buiten, °27-3-1787 te Nieuwolda, †8-8-1868
  (De toevoeging Jacobs slaat in dit geval niet op zijn vader, maar op zijn grootvader. Dit waarschijnlijk ter onderscheiding van zijn vader Jan Jans).
 2. Hanna Buiten, °20-5-1790, () 30-4-1813 Daniλl Meijer
 3. Oltman Buiten, °30-12-1793, †21-6-1814, 21 jaar oud ! Is dus geen "oude man" geworden.
 4. Jakob Buiten, °18-4-1795, °19-8-1807, 12 jaar oud !
 5. Ellechien Buiten, °25-9-1797, () 7-8-1833 Pieter Klok
 6. Anje Buiten, 26-10-1799, () 21-5-1825 Evert Rozenfeldt
 7. Grietje Buiten, °27-1-1802, () 2-6-1827 Christiaan van de Laan
Alle kinderen geboren te Nieuwolda.

De Franse tijd
Het gezin van Jan Jans en Hanna groeide op in een woelige tijd. De Fransen vielen in 1795 ons land binnen en kwamen ons land 'bevrijden' en ons de 'zegeningen' van de Franse Revolutie brengen. Zo woonden ze in 1798 ineens niet meer in Groningen, maar in het Departement van de Eems van de Bataafse Republiek! In 1806 veranderde dat in Koninkrijk Holland en in 1810 zelfs in een deel van Frankrijk onder Keizer Napoleon.

Nee, op dit plaatje kun je niet klikken
15 januari 1795
De Franse troepen trekken over de bevroren Lek om ons te "bevrijden".
Nee, op dit plaatje kun je niet klikken
Van 1798 - 1806 heette ons land Bataafse Republiek en werd verdeeld on Departementen

 
 

( Terug naar stamboom )  
 
 
 
Jan Jacobs Buiten, °27-3-1787 te Nieuwolda, †8-8-1868 Kuiper van beroep. Zoon van Jan Jans Buiten
() 17-5-1815 Nieuwolda met Trijntje Jans Suirling, °1795, †4-5-1866, 71 jr oud, d.v. Jan Jans Suurling en Anje Jans
Kinderen:
 1. Jan, °27-6-1816 te Nieuwolda, †6-3-1831, 14 jaar oud
 2. Anje, °2-9-1818 te Nieuwolda, †10-4-1831, 12 jaar oud
  N.B.Jan en Anje zijn dus een maand na elkaar overleden.
 3. Jakob, °8-12-1820 te Nieuwolda, †1-4-1895 te Winschoten
 4. Anna, °22-3-1823 te Nieuwolda,
  () 4-4-1846 Stoffer H. Verver, °1823 Nieuwolda, schoenmakersknecht, zn.v. Hindrik Harms Verver en Sieke Hindriks Gremmer, winkeliersche
 5. Derk, °21-11-1825, †20-4-1851, 25 jaar oud
 6. Sibold, °25-9-1828 te Nieuwolda, †13-2-1894, kuiper.
  () 30-4-1864 Christina Wedda
  Kinderen:
  1. Jan, °27-8-1864, †21-9-1940, onderwijzer
  2. Cornelius, °14-3-1868, †2-6-1932, ambtenaar Rijksbelastingen () 15-5-1900 Margrietha E. van Driessen,
  3. Jakob, °1-3-1873, †18-4-1938, manufacturier, () 31-1-1907 Beke van Dijk
 7. Jan, °30-9-1832 te Nieuwolda, †18-3-1909 te Delfzijl
  () 21-8-1861 te Termuntenzijl met Anje v.d.Scheer
  15-5-1873 2e vrouw: Jacoba Luursema, geen kinderen
  14-5-1892 3e vrouw: Hindrika Rijploeg, geen kinderen.
  Kuiper te Termuntenzijl, later te Farmsum
  Kinderen:
  1. Wybrand, °18-6-1862, †3-1-1906, () 20-4-1862 Grietje Kruger
  2. Trijntje, °22-3-1864, () 4-4-1888 Dirk Luijmes
  3. Annechien, °26-10-1867, †18-6-1899, ()20-5-1897 Andries Daniλls Harssema
 
 

( Terug naar stamboom )
 
 
Jacob Buiten, °8-12-1820 te Nieuwolda, †1-4-1895 te Winschoten, zoon van Jan Jacobs Buiten, stelmaker te Ommelanderwijk
() 11-9-1846 Fenna (Jans) Bruizer, °15-9-1825 te Nieuwolda, †15-3-1883 te Ommelanderwijk, 57 jaar oud.
Fenna was de dochter van Jan Roelfs Bruizer uit Wijmeer, Ostfriesland (Dld.) en Anje Pieters Plinsinga. Zij kregen 4 kinderen, waarvan alleen de jongste, Fenna, in leven bleef. Toen ze 13 maanden oud was stierf ook haar vader.

N.B. Fenna is genoemd naar Anjes moeder Fenje Jans.
Sindsdien zijn er talloze Fennies en Fenna's in onze familie geboren.
We hebben dat dus te danken aan het feit dat zo rond 1800 ene Pieter Rigtes Plinsinga verliefd werd op ene Fenje Jans

Fenna Bruizer moet een flinke vrouw geweest zijn met een sterk karakter.
Toen zij op 57-jarige leeftijd overleed kreeg haar oudste dochter Trijntje de zorg voor het gezin.
Haar jongste dochter Fennechien (Fenna) was toen nog maar 16 jaar. De band tussen hen was hecht en Fenna noemde haar tweede kind naar haar.
Jakob Buiten vestigde zich als stelmaker, kuiper en winkelier te Ommelanderwijk bij Veendam.

Hun (geloofs)keuze om lid te zijn van een Afgescheiden gemeente maakt hen bijna brodeloos.
Zie hiervoor Afscheiding 1834


Jakob Buiten
Het echtpaar kreeg 8 kinderen:
 1. Trijntje Buiten, °4-12-1847, waarschijnlijk te Ommelanderwijk
  () 23-2-1888 Wolbert Tillema (als tweede vrouw)
  Tante Trijntje Wolbert Tillema
 2. Anje Buiten, °15-5-1850, waarschijnlijk te Ommelanderwijk
  () 28-2-1880 Jan Schoonbeek
  Vertrokken naar Amerika
 3. Jan Buiten, °16-9-1852, †12-12-1895 op zee, 43 jaar oud.
 4. Sibold Buiten, °26-10-1855.
 5. Berend Buiten, °15-6-1858, †30-1-1943, 84 jaar oud
 6. Anna Buiten, °7-9-1861, †27-9-1912 Winschoten, 51 jaar oud.      graf
  Ongehuwd
 7. Jacob Buiten, °26-11-1863, †11-5-1941,77 jaar oud.
 8. Fennechien Buiten, °23-9-1866, †29-3-1950, 83 jaar oud.
  () Teunes Vegter, °21-8-1866 te Sappemeer, †12-1-1937 te Winschoten, 70 jaar oud.
  Kinderen:
  1. Tjitske Vegter, () Pieter Braunius
  2. Fenna Trijntje Vegter, () Jan Buitenweg     Zie verder bij de Buitenweg-familie

Fennechien (Fenna) Buiten

Teunes Vegter
 
 
anekdote Fennechien moest eigenlijk zijn Fenna.
Maar bij het aangeven zei de ambtenaar: Maak er toch Fennechien van. Dat is de mode: Annechien, Lammechien, Fennechien. En Jakob stemde toe, maar bij thuiskomst kreeg hij danig op de kop.
Fennechien zag de naam bij de kinderen graag weer hersteld.
Zo kregen Teunes en Fennechien beiden door toedoen van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een verkeerde naam bij het aangeven.

Zie hiervoor en meer bij de geschiedenis van de familie Vegter

 
 

( Terug naar stamboom )  
 
 
 

Gezin van Jan Buiten (foto aan de wand)
v.l.n.r.Hendrik Sibold, Jacob en Jan
Onder: moeder Hinderika, Fennie en Johannes
 
 
Jan Buiten, °16-9-1852. †12-12-1895, zoon van Jacob Buiten
() 27-12-1884 met Hinderika Texer, °19-10-1857 te Wildervank, dochter van Johannes Texer, schipper, en Jantje Scholten.
Jan Buiten was stuurman op de grote vaart. Hij is in december 1895 overleden op zee. Het schip (SS Amstel)is met man en muis vergaan voor de kust van Denemarken. Pas op 18-12-1899 kwam er rechtszekerheid over het overlijden.
Na de dood van haar man dreef Hinderika noodgedwongen een kruidenierswinkeltje. Ze vertrok op 22-11-1900 uit Rotterdam naar Groningen en op 27-7-1918 naar Scheemda.
Later woonde ze tot aan haar dood bij haar dochter Fennie.

Jan Buiten

Hinderika Texer

Kinderen:

1. Jacob Buiten, °26-2-1887 te Amsterdam, †8-3-1964 te Haarlem, 77 jaar oud, kantoorbediende, later boekbinder, nog later Baptistenpredikant.      graf
() Soeceske (Titia) Meekma, °3-12-1882 te Groningen, †13-3-1972 lerares Nuttige Handwerken.
Pleegdochter: Henderika Catharina Titia Bouwma, °20-5-1924 te 's-Gravanhage.
Het gezin vertrok in 1935 naar Arnhem.


Jacob
2. Johannes Buiten, °8-8-1888 te Amsterdam, †11-1-1961,72 jaar oud, boekhouder, later directeur Kledingmagazijn.
() 23-8-1917 Martha Willemina Kuipers, °23-2-1892 te Groningen, †13-12-1971

Johannes en Martha met Jan en Wim
3. Jan Hendrik Buiten, °10-10-1889 te Amsterdam, †8-8-1953, 63 jaar oud, adj.dir directe bel.
() 15-5-1919 Wilhelmina Engelbertina (Mien) Emmelot, °18-5-1889 te Groningen, †5-11-1983

Jan Hendrik en Mien Emmelot
4. Hendrik Siebolt Buiten, °13-5-1891 te Amsterdam, †25-11-1959, 68 jaar oud, boekhouder
() Aaltje van Veen, °4-2-1891 te Assen, †12-1-1969

Hendrik Siebolt
5. Barend Jan Buiten, °25-12-1892 te Rotterdam, †23-4-1893, 4 maanden oud.
6. Jantina Fenna Buiten, °21-3-1894 te Rotterdam, †3-11-1895, 7 maanden oud.
De kleine Jantina overleed een maand na de geboorte van Fenna Catharina en een paar weken voor de verdrinkingsdood van haar vader.
7. Fenna Catharina Buiten, °5-10-1895 te Rotterdam, †22-5-1979, 83 jaar oud.
Ongehuwd. Onderwijzeres.

Fenna

 
 

( Terug naar stamboom )  
 
 
 
Sibold Buiten, °26-10-1855, zoon van Jacob Buiten
() 1e huwelijk 2-5-1889: Geertruida Winters
() 2e huwelijk 21-5-1908: Hinderika (Rika) Scholtens, later mevrouw Voordewind
Geen kinderen
Stel- en wagenmaker te Ommelanderwijk, later koster van de Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela.
Oom Sibold en tante Rika
 
 

( Terug naar stamboom )  
 
 
 
Berend Buiten, °15-6-1858, †30-1-1943, 84 jaar oud.
Huis-, decoratie- en rijtuigschilder te Winschoten,zoon van
Jacob Buiten
() 1e huwelijk 9-5-1989: Hillekien Kloosterhuis
Zoon:
 • Jakob Buiten (1891-1914). Jakob was onderwijzer in Harderwijk en is op 23 -jarige leeftijd overleden aan t.b.      graf
() 2e huwelijk 12-12-1894: Geessien Dijksterhuis
Kinderen:
 1. Gerrit Buiten, °23-6-1897, †26-7-1966, 69 jaar oud,
  () 30-3-1922 Weke Smit
  Kinderen:
  1. Hendrika Buiten, °1925, () Jan Weitering
  2. Gezina Buiten, °1927
  3. Berend Buiten, °1934, () Albertine Lucie Versteegh
   Kinderen:
   1. Gerard Buiten, °1961, () Christa M.J. de Kok
   2. Hugo Buiten, °1962
   3. Lucie Buiten, °1965, () Marcel Meeuwisse
   4. Frans Buiten, °1971
 2. Fenna Buiten, °7-10-1898, †14-3-1983, 84 jaar oud,
  () 1e huwelijk 13-9-1922 Gerrit Hendrik Wiegers
  2e huwelijk: Sam Boelens
() 3e huwelijk 22-11-1920: Jantje Mulder

Jacob Buiten Bzn.
Berend Buiten met zijn twee vrouw Geessien Dijksterhuis en haar twee kinderen. Naast Berend zijn zoontje Jacob uit zijn eerste huwelijk
 
 

( Terug naar stamboom )  
 
 
 
Jacob Buiten, °26-11-1863, †11-5-1941, zoon van Jacob Buiten
() 24-8-1889 Grand Rapids Dirkje Boelens, °12-2-1864 Franeker, †sept. 1934 Grand Rapids, d.v. Jan Sipkes Boelens en Jantje Willems Jansens
Vertrokken naar Amerika (Grand Rapids).
Meubelfabrikant.
Kinderen:
 1. Jacob (Jake) Buiten,°1890
  () Etta de Jong
  Kinderen:
  1. William L.Buiten
   () Lavina Ritzema
   Kinderen:
   1. Judith Ann Buiten
   2. Sandra Lynne Buiten
 2. Fanny Buiten,°1892
  () Anton Heyboer
  Kinderen:
  1. Doris Heyboer
  2. Arthur Heyboer
 3. John Buiten,°1894
  () Bertha Grebel
 4. Jenny Buiten°1896
  () John van der Vennen
  Kinderen:
  1. Mary van der Vennen () Jerry Idema
  2. Andy van der Vennen
 5. Theresa (Tressie), °2-3-1898, †26-11-1905, 7 jr.
 6. Janke, °5-8-1900, †16-8-1900, 11 dg. oud
 7. William Buiten,°1903, †1997
  () 1e huwelijk:Anna Visscher, 2e huwelijk: Jane Wood
  Kinderen:
  1. William Irwin Buiten °1930
   () Bernice Evenhouse, Williamsburg, Virginia
   Kinderen:
   1. Cheryll Buiten, °1955
    () David Carver
    Kinderen:
    1. Sarah Elisabeth Carver, °1982
    2. David Charles Carver
    3. Kathrina Carver
   2. Lisa Buiten,°1955
    () Robert Heath
    1. Robert Douglas Heath, °1991
    2. Julie Heath, °1993
  2. Paul S. Buiten, °1935, Grand Rapids Michican,
   () Carolynn Butts
   Kinderen:
   1. Natalie Buiten,°1958
    () Ronald Baron, Lake Stevens Washington
    Kinderen:
    1. Cameron William Baron, °1980
    2. Derick Sydney Baron, °1982
    3. Stephanie Joy Baron, °1986
    4. Lindsey Jane Baron, °1988
   2. Scott Buiten, °1959
    ()Isabelle Haliby, Ada (Michican)
    Kinderen:
    1. Jessia Ann Buiten, °1991
    2. Christopher Buiten, °1992
   3. Todd Buiten, °1963
    () Diana Vos, Kent (Washington)
    Kinderen:
    1. Timothy Paul Buiten, °1988
    2. Rebecca Lynn Buite, °1990
  3. Roger Lee Buiten, °1936
   ()Barbara Jaen Crandall
   Kinderen:
   1. Michael Lee Buiten, °1963
    ()Cathy Miller, Wayne
    Kinderen:
    1. Grace Buiten
    2. Matthew Lee Buiten
   2. Donald Lee Buiten, °1964
    ()Barbara Phillips, Tecumsah
    Kinderen:
   3. Rachel Lean Buiten, °1988
   4. Erin Elisabeth Buiten
  4. Karin Jean Buiten, °1965
   () Kenneth Caldwell
   Kinderen:
   1. Cameron Caldwell, °1987
  5. David Lee Buiten
 8. Anna Buiten, °1905, †1998
  () Berend (Ben) Verstraete
  Kinderen:
  1. Jack Verstraete
  2. Dorothy Verstraete
  3. John Verstraete
   () Sal
  4. Patricia Verstraete
   () Richard Landman
 9. Theresa Buiten, °23-10-1910, †18-11-1928, 18 jr.

Jacob Buiten en Dirkje Boelens

Jacob (Jake) en Etta met William, Lavina en hun twee kinderen
 
 

( Terug naar stamboom )  
 
 
 
PORTRET VAN DE FAMILIE BUITEN
(nakomelingen van Jacob Buiten en Fenna Bruizer)
ANNO 1919/1920
gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van Jacob Buiten en zijn vrouw Dirkje uit Amerika

Staand v.l.n.r.:
Gerrit Buiten, zn.v.Berend Buiten
Weke Smit, verloofde van Gerrit Buiten
Berend Buiten, °1858
Dirkje Boelens, vrouw van Jacob Buiten, °1863, uit Amerika
Jacob Buiten, °1863
Hinderika Buiten-Texer, weduwe van Jan Buiten
Trijntje Tillema-Buiten, oudste dochter
Fennechien Vegter-Buiten, jongste dochter
Teunes Vegter, echtgenoot van Fennechien Buiten
Tjits Vegter, oudste dochter van Teunes Vegter

Op de grond: Theresia Buiten (10 jaar),d.v.Jacob Buiten met waarschijnlijk haar broer William (16/17 jaar)
Zittend v.l.n.r.:
Anna Buiten, °1861, ongehuwd
Fenna Buiten, d.v.Berend Buiten
Rika Buiten-Scholten, tweede vrouw van Sibold Buiten
Fenna Vegter, jongste dochter van Teunes Vegter
Sibold Buiten, °1855, op dat ogenblik de oudste in leven zijnde broer
Titia Meekma, vrouw van Jacob Buiten, oudste zoon van Jan Buiten
Martha Willemina Kuipers, vrouw van Johannes Buiten
 


( Terug naar stamboom )
 
 
Johannes, °8-8-1888 te Amsterdam, †11-1-1961, 72 jaar oud, boekhouder, later directeur Kledingmagazijn, zoon van Jan Buiten en Hinderika Texer
() 23-8-1917 Martha Willemina Kuipers, °23-2-1892 te Groningen, †13-12-1971
Kinderen:
 1. Jan Buiten, °1-8-1920 te Groningen, †1996, chemicus DSM, () 15-3-1949 Egberdina (Dien) Klamer
 2. Willem Jan Buiten, °19-9-1922 te Groningen, administrateur, () 19-12-1947 Aaltje Kiewiet
 3. levenloos kindje, ° en †22-7-1926
 4. Margaretha Fennie Catharina Buiten, °23-1-1930 te Groningen, analyste, () 26-10-1956 Willem Lein Mulder
  Kinderen: Martha, Marinus, Johannes, en Cora Mulder
 5. Hendrik Jan Buiten, °11-3-1933 te Groningen, ingenieur, () 15-8-1957 Heepke Augusteijn
 
 

 
 
Jan Hendrik, °10-10-1889 te Amsterdam, †8-8-1953, 63 jaar oud, adj.dir directe bel, zoon van Jan Buiten en Hinderika Texer
() 15-5-1919 Wilhelmina Engelbertina (Mien) Emmelot, °18-5-1889 te Groningen, †5-11-1983
Kinderen:
 1. Jan Hendrik Buiten, °27-4-1920, †1994, () Ella H. Elsinga
  geλmigreerd naar Zuid-Afrika
 2. Berendina Johanna Buiten, °9-8-1922, () Gerard Stolk
  geλmigreerd naar Zuid-Afrika
 3. Hendrika Fennie Buiten, °22-4-1925, () Arie H. Vellekoop
 
 

 
 
Hendrik Sibold, °13-5-1891 te Amsterdam, †25-11-1959, 68 jaar oud, boekhouder, zoon van Jan Buiten en Hinderika Texer
() Aaltje van Veen, °4-2-1891 te Assen, †12-1-1969
Kinderen:
 1. Hendrika Geertruida Buiten, °23-4-1917 te Groningen, †17-5-1991, () Remko Dekker
 2. Geertruida Ellerussina Buiten, °9-8-1920 te Groningen, †15-12-1986
 3. Evert Jan Buiten, °4-6-1924 te Groningen
 
 

 
 
Jan Buiten, °1-8-1920 te Groningen, †1996, chemicus DSM, zoon van Johannes Buiten en Martha Willemina Kuipers
() 15-3-1949 Egberdina (Dien) Klamer
Kinderen:
 1. Wietske, °11-5-1952
  () Johannes W.J.Lambers
  Kinderen: Floor Mariet, Jeroen Paul en Irene Jeanette Lambers te Pijnacker
 
 

 
 
Willem Jan Buiten, °19-9-1922 te Groningen, †7-5-2013 Zwolle, administrateur, zoon van Johannes Buiten en Martha Willemina Kuipers
() 19-12-1947 Aaltje Kiewiet, °25-2-1921, †28-7-1984
Kinderen:
 1. Josien Buiten, °8-1-1949,
  () 7-5-1976 Willem Kampjes
  Kinderen: Alies, Willem, Margien, Jorien en Arjan Kampjes te Dalfsen
 2. Martha Buiten, °25-1-1950, †16-4-2007, onderwijzeres,
  () 11-10-1974 Evert Bergkamp
  Kinderen: Alinda, Berend en Agnes Bergkamp te Zwolle
 3. Johannes (Joop) Buiten, °27-6-1952, Adviseur Bedrijfsvoering, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA
  () 13-9-1979 Rikcia Antje Havinga
  Kinderen:
  1. Martine Buiten, °20-4-1981
   () 11-5-2007 Jouke Dekens
  2. Jan Willem Buiten, °27-9-1982
   () 18-9 2009 Janneke Koelewijn
  3. Johanna Rianne Buiten, °25-5-1987
   () 23-5-2013 Arnold Messelink
 4. Engelbert (Bert) Buiten, °9-6-1953
  () Susanna Maria van der Ree,°26-5-1955, taalkundige
  1. Rike Buiten, °22-10-1979,
   () 30-1-2003 Maurits van Eekeren
  2. Willem Jan (Pim) Buiten, °3-4-1982,
   () 6-1-2005 Nelleke Kos
  3. Christiaan Maarten Jake, °6-9-1993
 5. Hanna Buiten, °22-12-1954, radiologisch laborante,
  () 21-5-1980 Pieter Modderman
  Kinderen: Annelies, Teun Pieter, Florine, Else Margreet en Carolien Modderman
 6. Els Buiten, °12-7-1956
 7. Jacob Buiten, °10-8-1957, †16-8-1957, 6 dagen oud.
 8. Jan Buiten, °9-12-1958, beleidsecretaris Zuiderzeelijn,
  ()Barbera de Vries
  Kinderen:
  1. Willianne Buiten, °10-1-1987
  2. Wouter Jan Buiten, °30-11-1988
  3. Roelof Remco Buiten, °6-12-1991
  4. Eduard Lennart, °6-1-1994
 9. Sibold (Sieb) Buiten, °25-9-1962, Evangelisch predikant                                   terug naar introductie
  () 1e huwelijk 26-6-1987 tot 2-1-2002 Ailke Ridderbos
  Kinderen:
  1. Frederik Jan Buiten, °30-3-1988
  2. Geeke Eline Buiten, °6-9-1990
  3. Carin Anniek Buiten, °17-7-1994
  4. Jaco Harmen Buiten, °9-2-1998
  () 2e huwelijk 13-12-2004 Margaretha Grietje (Margriet) Germeraad
  Kinderen:
  1. Joλlah Noφmi, °10-10-2006
  2. Matthanja ¨23-10-2008
 10. Evert Buiten, °12-7-1964, grafisch werkvoorbereider,
  () 10-10-1996 Janny Lucy Smids
  Kinderen:
  1. Aly Mirjam Buiten, °8-7-1999
  2. Sander Matthias Buiten, °27-2-2002
  3. Boaz Christiaan Buiten, °30-5-2006

Het Zilveren echtpaar
Willem Jan Buiten en Aaltje Kiewiet

Willem Jan Buiten op 86-jarige leeftijd
'Tot op hoge leeftijd helder van Geest,
rijk in geloofsleven,
en altijd belangstellend in het wel en wee
van zijn talrijke klein- en achterkleinkinderen
 
 

 
Hendrik Jan Buiten, °11-3-1932 , ingenieur, zoon van Johannes Buiten en Martha Willemina Kuipers
() 15-8-1957 Heepke Augusteijn
Kinderen:
 1. Astrid Buiten, °10-7-1959
  () 1e huw.Gerrit Miedema,
  () 2e huw.Abel Everts
 2. Marjolein, °21-7-1961,
  () Maarten van de Water
 
 

( Terug naar stamboom )  
 
 
Muziek: "A Tale of Distant Land" van Schumann